خدمات

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

خدمات من

مشاوره های اینجانب در حوزه های: راه اندازی کسب و کار، عارضه یابی سازمان، منابع انسانی، تحلیل فرایندهای کسب و کار و مشاوره خرید نرم افزارهای سازمانی می باشد؛ که در قالب قراردادهای مشاوره ساعتی و پروژه ای اجرایی خواهد شد.

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

مشاوره پروژه ای

در این نوع مشاوره ابعاد مسئله تبیین و راه حل ها در قالب یک پروژه برای کسب وکار تعریف خواهد شد.

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

مشـاوره ساعتی

در این نوع مشاوره، جلسه ای با کارفرما در محل کسب و کار هماهنگ و در جلسه مسائل و دغدغه ها مطرح و اینجانب توصیه ها و راه کارهایی را ارائه خواهم نمود.

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی