خدمات

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

خدمات من

خدمات این جانب در حوزه های آموزش و مشاوره مدیریت در حوزه های: راه اندازی کسب و کار، عارضه یابی سازمان، منابع انسانی، بازاریابی، مشاوره خرید نرم افزارهای سازمانی می باشد؛ که در قالب قراردادهای مشاوره ساعتی و پروژه ای اجرایی خواهد شد.

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

مشاوره پروژه ای

در این نوع مشاوره ابعاد مسئله تبیین و راه حل ها در قالب یک پروژه برای کسب وکار تعریف خواهد شد.

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

مشـاوره ساعتی

در این نوع مشاوره، جلسه ای با کارفرما در محل کسب و کار هماهنگ و در جلسه مسائل و دغدغه ها مطرح و اینجانب توصیه ها و راه کارهایی را ارائه خواهم نمود.

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی