مشاوره پروژه ای

در این نوع مشاوره ابعاد مسئله تبیین و راه حل ها در قالب یک پروژه برای کسب وکار تعریف خواهد شد.توضیحات

به طور کلی در مشاوره های پروژه ای، تیمی متشکل از مشاور و نمایندگان کسب و کار در قالب کمیته راهبردی تشکیل و در جهت برنامه ریزی و اجرای گام به گام پروژه تصمیم گیری می نمایند. از لحاظ زمان بندی مشاوره های پروژه ای به صورت میان مدت و بلند مدت اجرا و آثار بلندمدت و کاراتری نسبت به مشاوره های ساعتی به جای می گذارند.