مشـاوره ساعتی

در این نوع مشاوره، جلسه ای با کارفرما در محل کسب و کار هماهنگ و در جلسه مسائل و دغدغه ها مطرح و اینجانب توصیه ها و راه کارهایی را ارائه خواهم نمود.توضیحات

مشاوره های ساعتی بیشتر برای حل مسائل جزئی کسب و کار و یا آشنایی با گام های اولیه راه اندازی یک کسب وکار کاربرد دارد و کارفرما مسائل و دغدغه های خود را مطرح و توصیه هایی توسط مشاور ارائه خواهد شد. البته ممکن است در صورت تمایل کارفرما خروجی مشاوره های ساعتی منجر به تعریف پروژه ای برای کسب و کار گردد.