خدمات من

خدمات این جانب در حوزه های آموزش و مشاوره مدیریت در حوزه های: راه اندازی کسب و کار، عارضه یابی سازمان، منابع انسانی، بازاریابی، مشاوره خرید نرم افزارهای سازمانی می باشد؛ که در قالب قراردادهای مشاوره ساعتی و پروژه ای اجرایی خواهد شد.توضیحات

به طور کلی برخی کسب و کارها در حوزه های مختلف دچار مسائل و مشکلاتی هستند یا می خواهند در جهت توسعه کسب و کار خود حرکت کنند و نیاز به توصیه هایی در قالب جلساتی مشترک با مشاور را دارند؛ این جنس از مشاوره ها در قالب مشاوره ساعتی صورت خواهد پذیرفت و معمولاً مشاوره های ساعتی برای نتیجه گیری در کوتاه مدت کاربرد دارد. نوع دیگری از مشاوره اینجانب مشاوره پروژه ای است که مواقعی اتفاق خواهد افتاد که کسب و کارها به دنبال حل ریشه ای مسائل در دوره های میان مدت و بلندمدت هستند.