عارضه یابی سازمان

به طور کلی بحث عارضه یابی سازمان، در واقع بررسی وضع موجود سازمان در بخش ها و واحدهای مختلف می باشد. در حال حاضر کسب وکارها رویکرد مناسبی به عارضه یابی سازمان پیدا کرده اند و به دنبال شناخت و حل مسائل کسب و کار خود در جهت توسعه و ادامه حیاتشان می باشند. نکته قابل توجه در این حوزه شناخت درست مسائل و مشکلات است که این مهم منجر به حل مسائل کسب و کار می شود.

فرایند عارضه یابی سازمان ها شامل: