عارضه یابی سازمان

تغييرات شرايط محیطی کسب‌وکار، نيازمند آن است كه به‌طور مستمر اين دگرگونی‌ها رديابي شوند و جهت استراتژيك سيستم، به نحو نقادانه‌ای در پرتو آن شرايط متغير ارزيابي گردد؛ تا تحقق به‌موقع اهداف استراتژيك را تضمين نمايد.
به طور کلی بحث عارضه یابی سازمان، در واقع بررسی وضع موجود سازمان در بخش ها و واحدهای مختلف می باشد. در حال حاضر کسب وکارها رویکرد مناسبی به عارضه یابی سازمان پیدا کرده اند و به دنبال شناخت و حل مسائل کسب وکار خود در جهت توسعه و ادامه حیاتشان می باشند. نکته قابل توجه در این حوزه شناخت درست مسائل و مشکلات است که این مهم پایه ای برای حل مسائل کسب و کار می باشد.
 

 
پژمان ارژنگ | مشاور کسب و کار