منابع انسانی

نیاز سازمان ها به کارکنان توانمند، مستعد و شایسته بیان این حقیقت است که شناسایی و بهره گیری از افراد شایسته، چالش اساسی پیش روی سازمان ها است. عدم توجه به شایستگی نه تنها باعث عدم تحقق هدف های سازمان می شود بلکه مشکلات انگیزشی برای کارکنان ایجاد می کند. افراد در سازمان ها به عنوان سرمایه تلقی می شوند و سازمان ها با سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی در آینده منافع زیادی را کسب خواهند نمود. سازمان های امروزی برای فعالیت در محیط های رقابتی و ناپایدار برای پست های سازمانی، کارکنانی را برمی گزینند تا از طریق آن ها بتوانند بر چالش های موجود فائق آیند. عدم توجه به تفاوت های فردی منابع انسانی و نیز عدم به کارگیری صحیح افراد در موقعیت های شغلی، بهبود قابلیت های فردی را از افراد گرفته و در بلندمدت سازمان را با مشکل مهم منابع انسانی مواجه می نماید.
استفاده از کارکنان توانمند و ارتقای آن ها مستلزم این است که فرایندهای انتصاب و ارتقای مناسبی در سازمان ها وجود داشته باشد. سیستم ارزیابی عملکرد به صورت عادلانه کارکنان را ارزیابی و به طور واقعی عملکرد آن ها را بسنجد. همچنین بر اساس این ارزیابی آموزش های ضمن خدمت به کارکنان داده شود و این مسئله بروی حقوق و دستمزد، سیستم جانشین پروری، مدیریت استعداد و .. تأثیر گذار خواهد بود که در حال حاضر این موارد در بسیاری از کسب وکارهای داخلی حلقۀ مفقوده می باشد.
 

پژمان ارژنگ | مشاور کسب و کار