مشاوره خرید نرم افزارهای سازمانی

امروزه استفاده از نرم افزارهای سازمانی برای کسب وکارها امری اجتناب ناپذیر است. یکی از مسائل مهم در استفاده از نرم افزارهای سازمانی، شناخت از کسب وکار خود و به تناسب آن خرید نرم افزار سازمانی است که عدم توجه به این امر منجر به عدم کارایی نرم افزار خریداری شده می شود. به زبان ساده تر هر سیستمی برای هر کسب وکاری مناسب نیست.

در این راستا اینجانب ابتدا با شناخت کسب وکار و نیازهای جاری، چند نرم افزار سازمانی را به کسب وکار معرفی و بعد از ارزیابی مدیران کسب وکار، جلسه ای با شرکت های خدمات دهنده در این حوزه برگزار و بهترین گزینه با موافقت مدیران خریداری خواهد شد.
پژمان ارژنگ | مشاور کسب و کار