بازاریابی

یکی از حوزه هایی که کسب وکارها به آن نیاز مبرم دارند بحث بازاریابی محصولاتشان شامل خدمات و کالاهایشان می باشد. در این فرایند ابتدا وضعیت ساختار بازاریابی فعلی شرکت مورد بررسی قرار می گیرد. سپس بر اساس تدوین برنامه های مدون در زمینه بازاریابی جهت حرکت به وضعیت مطلوب گام برداشته می شود.

لازم به ذکر است که وجود ضعف در سیستم بازاریابی شرکت ها مستقیماً بر روی میزان فروش مجموعه تأثیر مستقیم دارد که این مهم در صورت مرتفع نشدن، حیات شرکت را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. 


فرآیند مشاوره در حوزه بازاریابی شامل: