تحلیل فرایندهای کسب و کار

یکی از حوزه هایی که کسب وکارهای داخلی توجه کمی به آن دارند، حوزه تحلیل فرایندهای کسب وکار می باشد. خیلی از کسب وکارها می توانند با تحلیل فرایندهای جاریشان در جهت بهبود فرایند گام های اجرایی بردارند. بهبود فرایندهای جاری منجر به نتایج قابل مشاهده ای از جمله کاهش هزینه و زمان در انجام فعالیت های جاری می شود.
لازم به ذکر است که جدا از بحث ابزارهای تحلیل در حوزه فرایندها، نقش تحلیلگر در این حوزه بسیار حائز اهمیت است. به نظر بنده خلاقیت فرد تحلیلگر چه در بحث تحلیل فرایندهای جاری و چه در بحث بهبود فرایندهای کسب وکار، به طور چشمگیری بر روی نتایج تأثیر گذار است. 


پژمان ارژنگ | مشاور کسب و کار