خدمات من

مشاوره های اینجانب در حوزه های: راه اندازی کسب و کار، عارضه یابی سازمان، منابع انسانی، تحلیل فرایندهای کسب و کار و مشاوره خرید نرم افزارهای سازمانی می باشد؛ که در قالب قراردادهای مشاوره ساعتی و پروژه ای، اجرایی خواهد شد.توضیحات

به طور کلی برخی کسب وکارها در حوزه های مختلف دچار مسائل و مشکلاتی هستند یا می خواهند در جهت توسعه کسب وکار خود حرکت کنند و نیاز به توصیه هایی در قالب جلساتی مشترک با مشاور را خواستاراند. این جنس از مشاوره ها در قالب مشاوره ساعتی صورت خواهد پذیرفت و معمولاً مشاوره های ساعتی برای نتیجه گیری در کوتاه مدت کاربرد دارد. نوع دیگری از مشاوره اینجانب مشاوره پروژه ای است که مواقعی اتفاق خواهد افتاد که کسب وکارها به دنبال حل ریشه ای مسائل در دوره های میان مدت و بلندمدت هستند.